Vilkår og betingelser

GENERELT

Nettstedet «sandefjordsvommeklubb.no» heretter kalt «Nettsiden» består av ulike sider som vedlikeholdes av idrettslaget «Sandefjord Svømmeklubb» org. nr. 976 101 162 heretter kalt «Klubben» og tilbyes under forutsetning av at nedenstående Vilkår og Betingelser og Retningslinjene for Personvern blir akseptert uten forbehold. Videre bruk av Nettsidene er derfor bekreftelse på at alle disse Vilkår og Betingelser er akseptert.


De her angitte betingelser regulerer medlemsregistering og registering til treningspartier, stevner, leirer og dugnader og eventuelle betaling knyttet til registering. De her angitte betingelser gjelder så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom.


ENDRINGER AV VILKÅR FOR BRUK

Klubben forbeholder seg rett til å endre betingelsene for hvordan Klubbens tjenester tilbyes, inkludert men ikke begrenset til avgifter for deltagelse på aktiviteter tilbudt av Klubben.


PÅMELDING OG PRISER

Medlemsregistering og registering til Klubbens aktiviteter (treningspartier, stevner, leir, dugnader) gjøres via Nettsiden. Registering er en bindende avtale mellom bruker av Nettsiden og Klubben. Betaling forfaller ved registering hvis ikke noe annet er spesifisert.
Ingen kan delta på aktiviteter (treninger, stevner, leir) i Klubben før aktivitetsavgift og medlemsavgift er betalt. Alle priser er oppgitt i norske kroner. Vi tar forbehold om prisendring og forbeholder oss retten til å avlyse et tilbud om det er for få påmeldte o.l. til at tilbudet kan gjennomføres. Allerede påmeldte vil i så fall få tilbud om flytting til annet parti eller refusjon av innbetalt medlems- eller aktivitetsavgift.


BETALING
Gjennom vår leverandør av betalingsløsning, Bambora, kan du bruke VISA og Mastercard og VIPPS når du betaler for registereringer på Nettsiden. Bambora sørger for rask, sikker og kryptert betaling. All informasjon i forbindelse med betaling håndteres av Bambora og vil aldri være tilgjengelig for denne Nettsiden.
Du bekrefter at det kredittkort/betalingskort eller den bankkonto som benyttes er din egen, eller at du har fullmakt fra kortinnehaveren til å bruke det.


BRUKERENES PLIKTER
Den som er  bruker hos Klubben er ansvarlig for betaling av de tjenester som er kjøpt jfr. nærværende betingelser. Ansvaret omfatter også andres bruk av brukerens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Klubbens side. For å melde på til aktiviteter på Klubbens side må man være myndig.


REFUSJON OG REKLAMASJON
Det gis kun refusjon for innbetalt aktivitetsavgift ved langvarig sykdom og fremlagt legeerklæring. Treningsavgiften refunderes for den tid som gjenstår av semesteret etter at slik dokumentasjon er mottatt. Refusjon kan ta opp til to uker. Dersom brukeren kan godtgjøre at tilbudet ikke fungerer slik Klubben har beskrevet at det skal gjøre må det gies høvelig/skriftleg melding innen rimelig tid etter at mangelen er oppdaget eller burde vært oppdaget slik at ledelsen kan undersøke forholdet nærmere og evt. iverksette tiltak for å sørge for at tilbudet blir slik som beskrevet.


MEDLEMSKAP
Den som ønsker å delta på en treningsparti hos Klubben må blir medlem i Klubben. Medlemsskapet følger kalenderåret.  Brukerdata oppbevares iht. norsk lov og idrettens regelverk og vil ikke på noen måte bli distribuert til tredjepart av Klubben. Se også Retningslinjer for Personvern.


UTSETTELSER
Treninger vil kunne utsettes ved sykdom hos instruktører, når lokaler er blitt utilgjengelige, og av andre grunner som er utenfor Klubbens kontroll og gjør dette nødvendig. I slike tilfeller vil alle bli kontaktet på epost og/eller SMS slik som oppgitt ved påmelding så snart bestemmelse om utsettelse blir gjort. Semesterets varighet blir ikke påvirket av utsettelser.


SNARVEIER/LENKER TIL EKSTERNE NETTSIDER
Klubbens nettsider kan inneholde snarveier eller såkalte “lenker” til eksterne nettsteder. Disse nettstedene er ikke kontrollert av Klubben og Klubben er av den grunn ikke ansvarlig for innholdet på disse nettstedene eller anerkjenner innholdet eller holdningene som fremkommer eller refereres på disse nettsidene. Klubben er heller ikke ansvarlig for overføring av data fra de eksterne nettsteder som henvises til fra dette nettstedet. Dette gjelder uten unntak alle former for dataoverføring samt skadelig kode slik som f. eks. i form av virus med mer. Klubben tilbyr kun disse snarveier som en bekvemmelighet.


COOKIES / INFORMASJONSKAPSLER
Klubben forbeholder seg retten til at Nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies). En cookie er en fil som lagres i din nettleser, og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både Nettsiden og deres samarbeidspartnere kan benytte cookies. Formålet med cookies er blant annet å
• Registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet (statistikk)
• Gjøre det mulig for nettstedet å kjenne igjen faste besøkende fra gang til gang og mellom nettsteder
• Tilpasse innhold og funksjonalitet på nettstedet
• Utvikle og forbedre nettstedet
En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren.
Ved å gå inn på Nettsiden samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren. Du kan også slette eksisterende cookies. Dersom du velger å slette eller ikke akseptere cookies kan du oppleve redusert funksjonalitet på enkelte nettsteder.


MISBRUK OG ULOVLIG ANVENDELSE
Som betingelse for deres bruk av Nettsidene, garanterer du at du ikke vil anvende Nettsidene til formål som på noen måte er ulovlige jfr. Norsk lovgivning eller formål som måtte krenke disse vilkår for anvendelse av dette nettstedet. Nettstedet til Klubben må på ingen måte benyttes på måter som kan skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe Klubbens nettsted eller forstyrre andre brukeres besøk/arbeid med nettsidene til Klubben. Det må ikke skaffes adgang til, eller forsøkes å skaffe adgang til materiale som ikke med vilje er gjort tilgjengelig eller fremskaffet gjennom Klubben.


FORBEHOLD OG ANSVARSFRASKRIVELSE
Informasjon, programvare, produkter, og tjenester inkludert eller tilgjengelige gjennom Klubbens nettsted kan inneholde unøyaktigheter eller typografiske feil. Endringer blir periodisk tilføyd til informasjonen heri. Klubben og/eller dets leverandører kan foreta forbedringer og/eller endringer i Klubbens nettsted på ethvert tidspunkt.
Klubben og/eller dets leverandører stiller ingen garanti i forbindelse med troverdighet, nøyaktighet, tilgjengelighet og punktlighet for de informasjoner, programvare, produkter, tjenester og relaterte grafiske elementer som måtte være en del av nettsidene til Klubben. Likeledes fraskriver Klubben seg alt ansvar og uten begrensning, i forbindelse med de informasjoner, programvare, produkter, tjenester og relaterte grafiske elementer som måtte være en del av Klubben sine nettsider.
I den maksimale utstrekning tillatt av gyldig norsk lovgivning, kan Klubben og/eller dets leverandører under ingen omstendigheter stilles til ansvar eller gjøres erstatningspliktig for skader som måtte være forårsaket eller forbundet direkte eller indirekte med bruk eller assosiasjon til dette nettsted.
Hvis du under noen omstendigheter direkte eller indirekte finner innholdet av dette nettstedet utilfredsstillende eller mangelfull, bør du øyeblikkelig slutte med å anvende og besøke Klubben sine nettsider.


OPPSIGELSE/ADGANGSBEGRENSNING
Klubben forbeholder seg rett til uten varsel å si opp din adgang til Nettsidene og de relaterte tjenester eller deler herav. Du som besøkende, bruker eller medlem av dette nettstedet aksepterer hermed at nærværende avtale er beskyttet av norske og internasjonale lovgivninger, dette inkluderer også regulativer og lovgivning innenfor den Europeiske Union (EU). Du som besøkende, bruker eller medlem av Klubben er forpliktet til å, opprettholde ovenstående og gjeldende lovgivning. Overtredelse av disse vil medføre ekskludering fra nettstedet og i verste fall rettsforfølgelse.

OPPHAVSRETT OG INFORMASJON OM VAREMERKER
Alt innhold på Klubben sine nettsider som ikke er levert, postet, innrykket, innlest eller sendt inn av brukere av nettstedet Klubben er i sin helhet eid av Klubben og/eller dets leverandører. Alle rettigheter forbeholdes.

FORCE MAJEURE
Er ledelsen forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Klubben fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle tjenestes tilhørende kjøpesum.

GJELDENE LOV
Disse Vilkår skal utelukkende reguleres av og fortolkes i samsvar med lovene i Norge, og du underlegger deg ugjenkallelig de norske domstolers jurisdiksjon.

Utskrift