Personvern

Retningslinjer for Personvern
1 – Generelle vilkår
Sandefjord Svømmeklubb («Klubben») respekterer personvernet til alle brukere av sine nettsider sandefjordsvommeklubb.no («Nettsiden»). Vi tar vårt ansvar i forbindelse med behandling av personopplysninger, svært alvorlig.
Retningslinjene til personvern gjelder for enhver bruk av Nettsiden.
2 - Utgivelse av personopplysninger
Personopplysninger vil etterspørres ved registrering i tilknytning til medlemsregistering, registrering til treningspartier, stevner, leier eller dugnader. Det vil ikke bli innhentet personopplysninger uten ditt samtykke.
Klubben vil kunne samle inn og behandle følgende informasjon:
Ditt navn;
Fødselsdato;
Kjønn;
Mobilnummer;
E-post og postadresse;
Foreldre som utfør registeringer for sitt barn på Nettsiden, må legge inn nevnte informasjon for barnet.
Personopplysninger vil bli lagret elektronisk.
3 – Vår bruk av personopplysninger
Dine personopplysninger vil kun bli benyttet for å behandle dine registeringer som medlem, eller deltaker på treningspartier, stevner, leier og dugnader og for å sende eposter og SMS med information angående medlemskap, treningspartier, stevner, leier og dugnader.
4 – Utlevering til tredjeparter
Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til noen utenfor Klubben, med unntak av hvor loven pålegger utlevering (for eksempel til statlige organer, kompetent domstol eller lignende) eller hvor Norges Idrettsforbundet eller Norges Svømmeforbundet krever det.
5 – Rettigheter
De som er registrert i Nettsiden har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige eller ufullstendige blir rettet, slettet eller supplert.
Du har anledning til å endre eller fjerne dine personopplysninger enten ved logge deg inn på Nettsiden eller ved å melde fra til Klubben. Du har en lovfestet rett til å spørre oss om vi oppbevarer personopplysninger om deg, og hvis så, en rett til å be om en kopi av disse. Dersom du ønsker å utøve din rett som registrert til å få tilgang til personopplysningene, vennligst ta kontakt med oss og oppgi nødvendig informasjon slik at vi kan identifisere deg og opplysningene du ønsker.
6 – Sikkerhet
Når vi håndterer Personopplysninger er sikkerhetshensyn overordnet, og Klubben har på plass retningslinjer for sikkerhet som sikrer at Personopplysninger får adekvat beskyttelse. Dine Personopplysninger er passordbeskyttet, og enhver personopplysning du oppgir til oss er beskyttet mot uautorisert tilgang og utlevering gjennom rimelige tekniske tiltak. Personopplysninger avgitt til oss blir imidlertid ikke overført via SSL krypteringsteknologi. Du må ikke avsløre ditt passord til uvedkommende.
7 - Din godtakelse av disse vilkår
Eventuelle endringer i disse Retningslinjer for personvern vil bli publisert på Nettsiden slik at du alltid vil kunne gjøre deg kjent med hvilke opplysninger som samles inn og hvordan de brukes. Personopplysninger som er opplyst om vil ikke bli brukt på andre måter enn det som er beskrevet ovenfor, uten at du vil bli informert på forhånd og bli gitt mulighet til å akseptere eller ikke akseptere enhver eventuell ny form for bruk av dine Personopplysninger.
8 - Gjeldende lov
Disse Retningslinjer skal utelukkende reguleres av og fortolkes i samsvar med lovene i Norge, og du underlegger deg ugjenkallelig de norske domstolers jurisdiksjon.

Utskrift E-post

Treningsgruppene